R2 E-30, 10.2 kW Heater, Elite

R2 E-30, 10.2 kW Heater, Elite